Algemene voorwaarden

Algemene consumentenvoorwaarden verkoop
en levering bouw- en afbouwmaterialen
en uitvoering van werkzaamheden

ARTIKEL 1 – Definities 3
ARTIKEL 2 – Toepasselijkheid 3
ARTIKEL 3 – Aanbod 3
ARTIKEL 4 – Totstandkoming van de overeenkomst 4
ARTIKEL 5 – Verplichtingen van de ondernemer 4
ARTIKEL 6 – Verantwoordelijkheid van de consument 4
ARTIKEL 7 – Onvoorziene complicaties 5
ARTIKEL 8 – Meer- en minderwerk 5
ARTIKEL 9 – Beëindiging van het werk in onvoltooide staat 6
ARTIKEL 10 – (Op)levering 6
ARTIKEL 11 – Overschrijding (op)leveringstermijn 7
ARTIKEL 12 – Retourzendingen 8
ARTIKEL 13 – Zekerheid bij vooruitbetaling 8
ARTIKEL 14 – Betaling in termijnen 8
ARTIKEL 15 – De eindafrekening 8
ARTIKEL 16 – Niet-nakoming van de betalingsverplichting 9
ARTIKEL 17 – Garantie voor het geleverde 9
ARTIKEL 18 – Geschillenregeling 10

ARTIKEL 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Consument: natuurlijk persoon, die niet (mede) handelt in de uitoefening van een
beroep of bedrijf.
Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die bedrijfsmatig offertes
uitbrengt, die bouw- en afbouwmaterialen levert, daartoe te verwerken producten levert
en indien overeengekomen verwerkt, aanbrengt en/of monteert.
Werk: het totaal van de tussen de consument en de ondernemer overeengekomen
levering van materialen en indien overeengekomen uit te voeren werkzaamheden.
Algemene Voorwaarden: Algemene consumentenvoorwaarden verkoop en levering
bouw- en afbouwmaterialen en uitvoering van werkzaamheden.

Geschillencommissie: de Geschillencommissie Bouw- en Afbouwmaterialen van de
stichting Geschillencommissies voor consumentenzaken, Postbus 90600, 2509 LP Den
Haag.

ARTIKEL 2 – Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (prijs)aanbiedingen aan
consumenten en overeenkomsten tussen ondernemer en consument.

ARTIKEL 3 – Aanbod
1. Het aanbod omvat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de te leveren
materialen en indien overeengekomen de uit te voeren werkzaamheden. De
omschrijving dient voldoende gedetailleerd te zijn om een goede beoordeling
van het aanbod door de consument mogelijk te maken.
2. Het aanbod wordt voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende
30 dagen na ontvangst van het aanbod.
3. Het aanbod wordt schriftelijk gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit
verhinderen.
4. Het aanbod vermeldt de uiterste datum waarop de materialen zullen worden
geleverd en indien van het aanbod deel uitmakend de uit te voeren
werkzaamheden zullen aanvangen, tenzij de ondernemer in zijn aanbod vermeldt
dat hij slechts bij benadering een datum kan geven. Indien het aanbod (mede) de
uitvoering van werkzaamheden omvat wordt daarin een vaste datum dan wel een
vermoedelijk weeknummer van oplevering vermeld.
5. Het aanbod geeft inzicht in de prijs van de materialen en in de
prijsvormingsmethode die voor de uit te voeren werkzaamheden zal worden
gehanteerd: aanneemsom of regie.
a) Bij de prijsvormingsmethode aanneemsom komen partijen een vast bedrag
overeen waarvoor de werkzaamheden zullen worden verricht;
4
b) Bij de prijsvormingsmethode regie doet de ondernemer een nauwkeurige
opgave van de prijsfactoren (o.a. uurtarief en eenheidsprijzen van de
benodigde materialen).
De ondernemer kan op verzoek van de consument een indicatie geven van de te
verwachten uitvoeringskosten door het noemen van een richtprijs.
6. Het aanbod vermeldt de betalingswijze.
7. Het aanbod gaat vergezeld van een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 4 – Totstandkoming van de overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de consument.

ARTIKEL 5 – Verplichtingen van de ondernemer
1. De ondernemer levert de overeengekomen materialen goed en deugdelijk en
naar de bepalingen van de overeenkomst. De ondernemer voert de
werkzaamheden goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst
uit. De uit te voeren werkzaamheden worden verricht binnen de normale
werktijden die gelden voor de onderneming, tenzij anders is overeengekomen.
2. De ondernemer neemt bij de levering van materialen en bij uitvoering van
werkzaamheden de daarop van toepassing zijnde wettelijke voorschriften in acht
zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de levering/uitvoering.
3. De ondernemer verstrekt de consument duidelijke instructies over het lossen van
de materialen, zodat de plaats van aflevering van de materialen goed bereikbaar
is en de materialen naast de wagen kunnen worden gelost. De ondernemer
vermeldt dit, indien van toepassing, expliciet in zijn aanbieding.
4. De ondernemer is verplicht de consument te wijzen op:
– onjuistheden in de opdracht voor zo ver de ondernemer deze kent of
redelijkerwijs behoort te kennen;
– gebreken en ongeschiktheid van zaken (waaronder materialen of
hulpmiddelen) die door de consument ter beschikking zijn gesteld voor
zover de ondernemer deze kent of redelijkerwijs behoort te kennen;
– onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden, waaronder het werken
op een ondeugdelijke ondergrond, voor zover de ondernemer deze kent
of redelijkerwijs behoort te kennen.
5. De ondernemer verplicht zich na aanvang het werk regelmatig voort te zetten.
6. De ondernemer draagt er zorg voor dat het werk wordt verricht door terzake
deskundige personen.
7. De ondernemer heeft recht op termijnverlenging indien de uitvoering van het
werk wordt vertraagd ten gevolge van omstandigheden die voor risico van de
consument komen.

ARTIKEL 6 – Verantwoordelijkheid van de consument
1. De consument stelt de ondernemer in de gelegenheid de materialen af te leveren
dan wel het werk te verrichten.
5
2. De consument zorgt ervoor dat de plaats van aflevering van de materialen goed
bereikbaar is en, indien van toepassing, dat de ruimte waar de werkzaamheden
worden uitgevoerd tijdig beschikbaar is.
3. De consument zorgt ervoor dat de ondernemer tijdig kan beschikken over de
voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen e.d.) en de voor
het werk te verschaffen gegevens; een en ander op aanwijzing van de
ondernemer.
4. De consument verschaft de hem ter beschikking staande
aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde energie
en water. De kosten van elektriciteit, gas en water komen voor zijn rekening.
5. De consument dient er voor te zorgen dat door derden uit te voeren
werkzaamheden en/of leveringen die niet tot het werk van de ondernemer
behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk
daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging in de zin van dit
lid ontstaat, dient de consument de ondernemer daarvan tijdig in kennis te
stellen.
6. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door
omstandigheden als bedoeld in het voorgaande lid, dient de consument de
daarmee voor de ondernemer verband houdende schade te vergoeden, indien
deze omstandigheden de consument kunnen worden toegerekend.
7. De consument draagt het risico voor schade veroorzaakt door
– onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
– onjuistheden in de door de consument verlangde constructies en
werkwijzen;
– gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
– gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de consument ter
beschikking zijn gesteld.
Dit doet niet af aan de plicht van de ondernemer om de consument te
waarschuwen op grond van artikel 5 lid 4.

ARTIKEL 7 – Onvoorziene complicaties
1. Wanneer zich onvoorziene complicaties voordoen, doet de ondernemer hiervan
zo spoedig mogelijk mededeling aan de consument.
2. Indien de ondernemer de consument niet kan bereiken, dient hij het werk te
onderbreken, behalve indien de onvoorziene complicatie onmiddellijk handelen
vereist.
3. Eventuele extra kosten die de ondernemer moet maken in verband met een
onvoorziene complicatie die onmiddellijk handelen vereist en die redelijk zijn ter
beperking van de schade, zullen door de consument worden vergoed.
4. Indien de onvoorziene complicatie niet onmiddellijk handelen vereist, kan de
consument meer- en minderwerk opdragen.

ARTIKEL 8 – Meer- en minderwerk
1. Bij de prijsvormingmethode aanneemsom in de zin van artikel 3 lid 5 kan de
consument nadat de overeenkomst is gesloten, zonder dat een aparte
overeenkomst wordt gesloten meer- of minderwerk opdragen, mits het saldo van
6
de daaruit voortvloeiende verrekeningen niet meer bedraagt dan 10% van de
aanneemsom.
2. Meer- of minderwerk wordt behoudens spoedeisende omstandigheden vooraf
schriftelijk overeengekomen.
3. Bij betwisting zal de ondernemer het bestaan van de opdracht tot meer- en
minderwerk moeten aantonen.

ARTIKEL 9 – Beëindiging van het werk in onvoltooide staat
1. De consument is te allen tijde bevoegd de overeenkomst tot uitvoering van het
werk geheel of gedeeltelijk op te zeggen.
2. Bij de prijsvormingsmethode aanneemsom in de zin van artikel 3 lid 5 sub a zal
de consument de ondernemer de hem toekomende aanneemsom vergoeden
vermeerderd met de door de ondernemer gemaakte kosten en verminderd met de
besparingen die voor de ondernemer voortvloeien uit de opzegging.
3. Bij de prijsvormingsmethode regie in de zin van artikel 3 lid 5 sub b zal de
consument aan de ondernemer vergoeden de bestede loon- en materiaalkosten
vermeerderd met de door de ondernemer gemaakte kosten, inclusief een
redelijke vergoeding voor de gederfde winst die de ondernemer over het gehele
werk zou hebben genoten.
4. Partijen verplichten zich over en weer ingeval van opzegging als bedoeld in dit
artikel aan een gezamenlijke vastlegging van het werk in onvoltooide staat mee
te werken.

ARTIKEL 10 – (Op)levering
1. Wanneer partijen een vaste datum van (op)levering zijn overeengekomen,
worden de materialen / wordt het werk op deze datum (op)geleverd. Wanneer
partijen een vermoedelijke datum van (op)levering zijn overeengekomen,
worden de materialen/ wordt het werk op of omstreeks deze datum (op)geleverd.
2. Het werk wordt in de navolgende gevallen als (op)geleverd beschouwd:
a. wanneer de ondernemer de consument schriftelijk heeft medegedeeld dat
het werk voltooid is en deze het werk heeft aanvaard door ondertekening
van een opleveringsformulier;
b. wanneer een redelijke termijn is verstreken nadat de ondernemer
schriftelijk aan de consument heeft meegedeeld dat het werk voltooid is
en deze heeft nagelaten het werk binnen die termijn te aanvaarden, tenzij
de consument binnen die periode het werk schriftelijk gemotiveerd
afkeurt. Kleine gebreken, die gevoeglijk vóór een nog volgende
betalingstermijn kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot
onthouding van de goedkeuring mogen zijn, mits zij een eventuele
ingebruikneming niet in de weg staan. De ondernemer is gehouden de in
dit lid bedoelde gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen;
c. wanneer de consument het object waaraan het werk is verricht weer in
gebruik neemt, met dien verstande, dat door ingebruikneming van een
gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd,
tenzij het aan ingebruikneming verbonden gevolg (oplevering) niet
gerechtvaardigd is;
7
d. bij levering van materialen af magazijn: zodra de materialen in of op de
vervoermiddelen zijn geladen;
e. bij franco levering van materialen: zodra de zaken ter plaatse zijn
aangevoerd en gelost.
3. Gebreken in geleverde materialen die de consument redelijkerwijs kan
constateren dienen door de consument na aflevering en vóór verwerking en/of
montage zo spoedig mogelijk, bij voorkeur schriftelijk te worden gemeld bij de
ondernemer.
4. Bij verwerking/montage van de te leveren materialen door de ondernemer dient,
ingeval de materialen vóór de verwerking/montage worden afgeleverd, de
consument de materialen bij aflevering te controleren op aantallen en zichtbare
beschadiging van de verpakkingen.

ARTIKEL 11 – Overschrijding (op)leveringstermijn
1. Bij overschrijding van een overeengekomen vaste datum voor de oplevering van
de door de ondernemer uit te voeren overeengekomen werkzaamheden is de
ondernemer aan de opdrachtgever – zonder dat de opdrachtgever hem in gebreke
hoeft te stellen – een gefixeerde schadevergoeding van € 30 per kalenderdag
verschuldigd voor iedere dag of gedeelte daarvan dat de overeengekomen vaste
opleveringsdatum wordt overschreden, tenzij de ondernemer aantoont dat dit
komt door omstandigheden die niet voor zijn risico zijn. Deze boeteregeling is
van overeenkomstige toepassing op de situatie dat oplevering éérder plaatsvindt
dan de door partijen overeengekomen vaste datum doch op die dag blijkt dat in
redelijkheid niet van oplevering gesproken kan worden.
2. Bij overschrijding van een overeengekomen vermoedelijke datum voor de
oplevering van de door de ondernemer uit te voeren overeengekomen
werkzaamheden dient de opdrachtgever de ondernemer schriftelijk in gebreke te
stellen en de gelegenheid te geven de werkzaamheden alsnog binnen een
redelijke termijn op te leveren. Verzuimt de ondernemer dit dan is hij aan de
opdrachtgever een gefixeerde schadevergoeding van € 30 per kalenderdag
verschuldigd voor iedere dag of gedeelte daarvan dat deze redelijke termijn
wordt overschreden, tenzij de ondernemer aantoont dat dit komt door
omstandigheden die niet voor zijn risico zijn. Deze boeteregeling is van
overeenkomstige toepassing op de situatie dat oplevering éérder plaatsvindt dan
de door partijen overeengekomen vermoedelijke datum doch op die dag blijkt
dat in redelijkheid niet van oplevering gesproken kan worden.
3. De in lid 1 en 2 bedoelde gefixeerde schadevergoeding bedraagt bij een
overeengekomen bedrag kleiner of gelijk aan € 5.000 maximaal 20% van dat
bedrag en bij bedragen groter dan € 5.000 maximaal 10% van dat bedrag.
4. De opdrachtgever is bevoegd om de in lid 1 en 2 bedoelde schadevergoeding te
verrekenen met de eerstvolgende termijn of met de eindafrekening. Deze
schadevergoeding is niet verschuldigd voor dagen zowel binnen als na de
bedoelde opleveringstermijn dat de oplevering door overmacht van de
ondernemer is vertraagd.
8
5. Bij overschrijding van een overeengekomen vaste datum voor de levering van
materialen heeft de opdrachtgever het recht – zonder de ondernemer in gebreke
te hoeven stellen – om de overeenkomst te ontbinden.
6. Bij overschrijding van een overeengekomen vermoedelijke datum voor de
levering van materialen dient de opdrachtgever de opdrachtgever de ondernemer
schriftelijk in gebreke te stellen en de gelegenheid te geven deze materialen
alsnog binnen een redelijke termijn te leveren. Verzuimt de ondernemer dit dan
heeft de opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden.

ARTIKEL 12 – Retourzendingen
1. Alleen onbeschadigde materialen die door de ondernemer uit voorraad zijn
geleverd kunnen – voor zover de leverancier de betreffende materialen nog in
voorraad houdt – worden teruggebracht. Dit dient te geschieden binnen 4 weken
na levering in originele, onbeschadigde en complete verpakkingen tegen de
betaalde prijs minus 25% als kostenvergoeding.
2. Materialen op bestelling worden nimmer teruggenomen.

ARTIKEL 13 – Zekerheid bij vooruitbetaling
1. De ondernemer kan bij het sluiten van de overeenkomst van de consument een
vooruitbetaling van maximaal 50% van het overeengekomen bedrag bedingen.
Waarna het restant van de betaling 1 week voor levering dient te geschieden.
2. Op de vooruitbetaling zijn de bepalingen van het HIBIN garantiefonds dat deel
uitmaakt van deze Algemene Voorwaarden van overeenkomstige toepassing.

ARTIKEL 14 – Betaling in termijnen
1. Partijen kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in
evenredigheid met de voortgang van de levering / het uit te voeren werk.
Betaling dient in dat geval plaats te vinden uiterlijk twee weken na ontvangst
van de rekening.
2. Indien betaling in termijnen is overeengekomen en de ondernemer zijn
verplichting terzake van de voortzetting van de levering / het uit te voeren werk
niet nakomt, heeft de consument de bevoegdheid de termijnbetaling op te
schorten.

ARTIKEL 15 – De eindafrekening
1. Binnen een redelijke termijn na de (op)levering dient de ondernemer bij de
consument de eindafrekening in.
2. De eindafrekening geeft een duidelijke omschrijving van de geleverde
materialen c.q. uitgevoerde werkzaamheden, uitgesplitst naar de oorspronkelijke
opdracht, en van het eventueel opgedragen meer- en/of minderwerk.
3. In de eindafrekening wordt een specificatie gegeven van de gebruikte materialen
en de kosten daarvan, van de gewerkte uren en de uurtarieven en van de overige
kosten. Indien van toepassing wordt verder een specificatie van meer- en/of
minderwerk opgenomen.
4. De in het vorige lid genoemde specificatie vindt niet plaats voor zover het werk
is uitgevoerd voor de prijsvormingsmethode aanneemsom, behoudens
opgedragen meer- en/of minderwerk.
9
5. Indien de ondernemer bij de prijsvormingmethode regie een richtprijs afgeeft,
mag deze richtprijs met niet meer dan 10% worden overschreden, behoudens
meerwerk, met inachtneming van het bepaalde in artikel 8. De reden van een
eventuele overschrijding van de richtprijs dient uit de specificatie duidelijk te
blijken.
6. Tenzij sprake is van contante betaling vindt betaling van de eindafrekening
plaats binnen twee weken na ontvangst van de rekening.

ARTIKEL 16 – Niet-nakoming van de betalingsverplichting
1. Indien de consument niet tijdig betaalt wordt hij wettelijk geacht zonder verdere
ingebrekestelling in verzuim te verkeren. Niettemin zendt de ondernemer na het
verstrijken van de betalingsdatum als bedoeld in artikel 14 lid 1 en artikel 15 lid
6 één betalingsherinnering, waarin hij de consument op zijn verzuim wijst en
hem alsnog de gelegenheid geeft binnen twee weken na ontvangst van deze
betalingsherinnering te betalen.
2. Over de betaling die niet tijdig is verricht, kan de ondernemer rente in rekening
brengen vanaf het verstrijken van de betalingstermijn als bedoeld in artikel 14 lid
1 en artikel 15 lid 6 tot de dag van ontvangst van het verschuldigde. Deze rente
is gelijk aan de wettelijke rente ingevolge artikel 6:119 van het Burgerlijk
Wetboek.
3. De ondernemer is na verloop van de in lid 1 bedoelde termijn van twee weken
bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het
aan hem verschuldigde bedrag. Indien de ondernemer hiertoe overgaat, zijn de
daaraan verbonden (buiten)gerechtelijke kosten naar redelijkheid voor rekening
van de consument.
4. De ondernemer blijft eigenaar van geleverde en/of nog niet verwerkte
materialen, totdat de consument aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
5. Indien de ondernemer een door hem aan de consument verschuldigde
schadevergoeding niet tijdig betaalt, kan de consument hem per brief wijzen op
zijn verzuim. Indien de ondernemer niet binnen twee weken na ontvangst van
deze brief heeft betaald, wordt hij geacht in verzuim te verkeren. De leden 2 en 3
van dit artikel zijn in dat geval van overeenkomstige toepassing.

ARTIKEL 17 – Garantie voor het geleverde
1. De ondernemer garandeert dat eventuele na de oplevering aan de dag getreden
tekortkomingen aan het uitgevoerde werk gedurende een termijn van 24
maanden vanaf de oplevering kosteloos zullen worden verholpen, tenzij hij
aantoont dat het gebrek hem niet kan worden toegerekend of het gebrek het
gevolg is van het niet uitvoeren van een door de leverancier voorgeschreven
periodiek onderhoud. Het voorgaande laat onverlet dat de ondernemer ook na de
genoemde periode voor eventuele gebreken in het werk aansprakelijk kan zijn op
grond van de wet.
2. Bij levering volgens monster of showroommodel, geldt dat monster of
showroommodel als doorsnee- hoedanigheid van de levering. Voor zover met
betrekking tot te leveren of te verwerken materialen, wat betreft de maatvoering
en technische kwaliteiten, de leverancier of de fabrikant van wie de ondernemer
10
de producten betrekt garandeert dat deze voldoen aan NEN-EN- dan wel DIN normen,
geldt die garantie ook tussen de ondernemer en de consument.
3. De tekortkomingen als bedoeld in lid 1 zijn tekortkomingen die niet eerder dan
het moment van ontdekking door de consument onderkend hadden kunnen
worden en door de consument zo spoedig mogelijk daarna schriftelijk aan de
ondernemer zijn meegedeeld.

ARTIKEL 18 – Geschillenregeling
1. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of
uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te
leveren of geleverde diensten, uitgevoerde werkzaamheden en zaken, kunnen
zowel door de consument als door de ondernemer worden voorgelegd aan
Geschillencommissie Bouw- en Afbouwmaterialen, Postbus 90600, 2509 LP
Den Haag.
2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen
indien de consument zijn klacht eerst aan de ondernemer heeft voorgelegd.
3. Nadat de klacht aan de ondernemer is voorgelegd dient het geschil uiterlijk drie
maanden na het ontstaan daarvan schriftelijk bij de Geschillencommissie
aanhangig te worden gemaakt.
4. Wanneer de consument een geschil voorlegt aan de Geschillencommissie, is de
ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de ondernemer dit wil doen, moet
hij de consument schriftelijk vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij
daarmee akkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich
na het verstrijken van voornoemde termijn vrij zal achten het geschil aan de
gewone rechter voor te leggen.
5. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen
van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de
Geschillencommissie wordt desgevraagd toegezonden. De beslissingen van de
Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor de
behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

Schuiven naar boven